Sur présentation de votre carte Fluxs

Charel Cathrein

COURS DE LUXEMBOURGEOIS


FR

Mon Nom est Charel Cathrein et je travaille comme professeur de luxembourgeois depuis septembre 2022. Je suis né le 15.03.1992 et je viens de Mersch. Dans mon temps libre j’aimes lire, me promener avec mon chien et faire de la musique.

Avant que j’ai commencé d’enseigner le luxembourgeois, j’ai travaillé dans le domaine du cinéma. Pour cela, j’ai fait un BTS cinéma et audiovisuel. En 2021 j’ai fait le Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur, d’une part, parce que je m’intéresse à la langue et aime écrire, et d’autre part pour pouvoir enseigner du luxembourgeois.

Que sont mes attentes des apprenants ? Juste qu’ils soient motivés et apportent la bonne humeur !

LU

Mäin Numm ass Charel Cathrein an ech schaffen zënter September 2022 als Lëtzebuergesch Proff. Ech sinn de 15.03.1992 gebuer a komme vu Miersch. A menger Fräizäit liesen ech gär, gi mam Hond spadséieren a maache Musek.

Ech hu virdrunn eng Zäit am Filmberäich geschafft, woufir ech och e BTS cinéma et audiovisuel gemaach hunn. 2021 hunn ech den Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur gemaach, zum engen, well ech mech fir d’Sprooch interesséieren, well ech selwer och gär schreiwen, an zum anere fir Lëtzebuergesch kënnen ze ënneriichten.

Wat erwaarden ech mir vu menge Schüler? Just, dass si motivéiert sinn a gutt Laun mat an e Cours bréngen!